Logo IKB Leasing Gruppe Oddział w Katowicach
Oddział w Katowicach
40-524 Katowice
Telefon: +48 (32) 60 96 140
Fax: +48 (32) 60 96 150
E-Mail: infokatowice@ikb-leasing.pl

Ochrona danych

IKB Leasing Polska Sp. z o.o.


IKB Leasing Polska Sp. z o.o. (zwana dalej „IKB Leasing“ lub „my“) przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa Państwa danych oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych w ramach działania naszych stron internetowych odbywa się wyłącznie zgodnie z obowiązującymi standardami dotyczącymi ochrony danych osobowych Unii Europejskiej oraz przepisami niemieckich ustaw o ochronie danych osobowych.

W celu ochrony Państwa danych osobowych wdrażamy środki bezpieczeństwa zarówno od strony technicznej jak i organizacyjnej. Naszych pracowników obowiązują typowe dla instytucji kredytowych specjalne przepisy dotyczące przestrzegania zasady poufności. Wdrażane techniczne środki bezpieczeństwa są uaktualniane na bieżąco zgodnie z dokonującym się rozwojem technologicznym. Za pomocą niniejszej deklaracji o stosowanej przez nas polityce ochrony danych informujemy Państwa o tym, jakie dane osobowe i w jakim zakresie pozyskujemy w ramach korzystania przez Państwo z naszych stron internetowych www.ikb-leasing.pl (zwanych dalej „stroną internetową”) oraz do jakich celów są one używane. Wchodząc na stronę http://www.ikb-leasing.pl/cms/pl/poland/common_pl/data_protection_statement.jsp macie Państwo w każdej chwili dostęp do tych informacji.

Jednostka odpowiedzialna/Kontakt z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych

Jednostką odpowiedzialną w rozumieniu ustaw o ochronie danych osobowych jest:

IKB Leasing GmbH
Gertrudenstraße 2
20095 Hamburg

W przypadku pytań lub uwag odnośnie ochrony danych osobowych możecie Państwo zwrócić się drogą elektroniczną do naszego pełnomocnika ds. ochrony i bezpieczeństwa danych, Pana Jörna Kriegela pisząc na adres datenschutz@ikb-leasing.de.

Przedmiot ochrony danych

Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe. Stanowią je zgodnie z § 3 ust. 1 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych osobiste lub rzeczowe pojedyncze informacje dotyczące określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zawarte są w nich przykładowo takie informacje jak np. nazwisko, adres pocztowy, adres elektroniczny lub numer telefonu, ewentualnie również dane użytkowe. Dane użytkowe to takie dane, które są konieczne do korzystania ze stron internetowych, jak np. dane dotyczące rozpoczęcia, końca i zakresu korzystania z naszej strony internetowej oraz zgłaszanych danych.

Pozyskiwanie oraz użytkowanie Państwa danych

Automatyczne pozyskiwanie danych
W momencie zalogowania się na nasze strony internetowe Państwa przeglądarka internetowa przekazuje ze względów technicznych dane automatycznie. Oddzielnie od innych danych przechowywane są następujące dane, które nam Państwo przekazujecie:

 • Data i godzina zalogowania się
 • Typ/ -wersja wyszukiwarki
 • Stosowany system operacyjny
 • URL wcześniej odwiedzanej strony internetowej oraz stosowanej metody logowania się (protokół)
 • Ilość wysłanych danych
 • Czas trwania i połączenie
 • Kod wyniku
 • Strona odsyłająca
 • Podpis klienta wyszukiwarki

Dane te są gromadzone wyłącznie ze względów technicznych i w żadnym momencie nie będą przyporządkowywane określonej osobie.

Dane wprowadzane przez użytkownika
W niektórych działach naszych stron internetowych, jak np. formularzach z zapytaniami możecie Państwo wprowadzać i przekazywać dane osobowe. Naturalnie decydujecie Państwo sami, jakie dane chcielibyście nam przekazać. IKB Leasing poczuwa się przy tym w obowiązku do stosowania się do zasady oszczędnego obchodzenia się z danymi. Jeżeli nie podacie nam Państwo pewnych informacji, to może to jednak doprowadzić do sytuacji, w której nie będziemy mogli lub też będziemy mogli tylko częściowo odpowiedzieć na Państwa zapytania.

Dalsze przekazywanie danych

Dalsze przekazywanie Państwa danych osobowych bez Państwa wyraźnej wcześniejszej zgody nastąpi tylko w poniżej wymienionych przypadkach:

 • Dane osobowe zostaną przekazane organom ścigania oraz ewentualnie również pokrzywdzonym osobom trzecim, jeżeli będzie to służyło wyjaśnieniu sprzecznego z prawem korzystania z naszych stron internetowych lub będzie to konieczne dla dochodzenia wszczętego na drodze prawnej. Nastąpi to jednak wówczas tylko wtedy, kiedy zaistnieją konkretne przesłanki świadczące o zachowaniu niezgodnym z prawem lub też związanym z jakimś nadużyciem. Dane mogą być przekazywane również wtedy, gdy będzie to służyło wypełnieniu warunków korzystania ze stron lub też realizacji innych uzgodnień. IKB Leasing jest poza tym ustawowo zobowiązana do udzielania informacji na zapytania określonych organów publicznych. Są to organy ścigania przestępczości, organy zajmujące się ściganiem wykroczeń porządkowych zagrożonych karą grzywny oraz organy podatkowe.
 • W ramach rozwoju naszej działalności może dojść do sytuacji, w której poprzez zmianę formy prawnej, założenie, kupno lub sprzedaż spółek córek, części przedsiębiorstwa lub jego składników dojdzie do przekształcenia struktury IKB Leasing Sp. z o.o. Informacje o klientach przekazywane są w przypadku tych transakcji wraz z przenoszoną częścią przedsiębiorstwa. W każdym przypadku przekazywania danych osobowych osobom trzecim w zakresie opisanym wyżej IKB Leasing dokłada wszelkich starań, aby odbywało się to zgodnie z niniejszą polityką prywatności i odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Udoskonalenie strony internetowej: analityka internetowa Google

IKB Leasing używa na swoich stronach internetowych analityki internetowej Google, usługi internetowej sieci Google Inc. („Google“). Analityka Google używa tzw. „ciasteczek“, plików tekstowych przechowywanych na Państwa komputerze i umożliwiających analizę korzystania przez Państwo ze strony internetowej. Uzyskane poprzez ciasteczko informacje na temat korzystania przez Państwo ze stron internetowych (łącznie ze skrótem Państwa adresu IP) zostaną przekazane do serwera Google w USA i będą tam przechowywane. Google będzie używać tych informacji celem analizy korzystania przez Państwo ze stron internetowych, sporządzania raportów o ruchu na stronach internetowych dla administratorów witryn internetowych oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych oraz z internetu. O ile będzie to wymagane przez prawo lub o ile osoby trzecie będą przetwarzały te dane na zlecenie Google, to również Google przekaże w takiej sytuacji te dane osobom trzecim.

Adres IP przekazany z Państwa przeglądarki w ramach analityki Google nie będzie łączony przez Google z innymi danymi. Możecie Państwo zablokować przechowywanie ciasteczek za pomocą odpowiedniego ustawienia Państwa oprogramowania przeglądarki, zwracamy jednak uwagę na to, iż w takim przypadku nie będziecie Państwo mogli korzystać z niektórych funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie.

Możecie Państwo wyłączyć analitykę internetową Google za pomocą dodatku do przeglądarki, jeżeli nie życzycie sobie Państwo analizy internetowej. Można to zrobić poprzez pobranie poniższej strony: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Etracker

Na tej stronie internetowej za pomocą technologii etracker GmbH (http://www.etracker.com) zbierane i archiwizowane są dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych. Z tych danych można utworzyć pod pseudonimem profile użytkownika. Do tego celu można użyć ciasteczek. W przypadku ciasteczek chodzi o małe pliki tekstowe przechowywane lokalnie w pamięci buforowej przeglądarki internetowej używanej przez odwiedzającego strony. Ciasteczka umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej.

Dane pobrane za pomocą technologii etracker nie zostaną użyte do osobistej identyfikacji odwiedzającego tę stronę internetową bez jego wyraźnej zgody i nie będą łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim.

W każdym momencie macie Państwo możliwość odwołania ze skutkiem na przyszłość udzielonej wcześniej zgody na pobieranie i gromadzenie danych na stronie https://www.etracker.de/privacy.

Ciasteczka

Celem optymalizacji procesu, w szczególności, aby zaoferować Państwu pełen zakres wykorzystania funkcji, IKB Leasing przechowuje na swoich stronach jedno ciasteczko z sesji. „Ciasteczka“ są to małe pliki przechowywane na Państwa komputerze za pomocą Państwa przeglądarki internetowej. Jeżeli nie życzycie sobie Państwo „ciasteczek“, to możecie Państwo uniemożliwić przechowywanie „ciasteczek“ na swoim komputerze poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki internetowej. Proszę mieć przy tym na uwadze, że może się to wiązać z ograniczeniem wydajności oraz zakresu używania oferowanych przez nas funkcji.

Usuwanie/blokowanie Państwa danych

Państwa dane zostaną usunięte, o ile nie będą wymagane do wyżej wymienionych celów. Jeżeli dane muszą być przechowywane ze względów prawnych, to zostaną one zablokowane. Nie będą one już wówczas dostępne do dalszego wykorzystywania.

Prawo do informacji oraz poprawiania danych osobowych

Naturalnie macie Państwo prawo do otrzymywania na wniosek informacji na temat przechowywanych przez nas danych dotyczących Państwa osoby. Przysługuje Państwu również prawo do poprawiania nieprawidłowych danych, do ich blokowania i usuwania. W tym celu należy zwrócić się drogą pocztową na wyżej wymieniony adres.

Zmiany polityki prywatności

IKB Leasing zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej polityki ochrony danych osobowych. Aktualna wersja polityki prywatności jest zawsze dostępna pod adresem: http://www.ikb-leasing.pl/cms/pl/poland/common_pl/data_protection_statement.jsp .

Stan: maj 2015